Valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu

Statutární ředitel společnosti

Servis FVE a.s.

se sídlem IČ 284 44 744, se sídlem Praha 7, Holešovice, U průhonu 1588/11a, PSČ 170 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17443

(dále jen "Společnost")

svolává v souladu s článkem VII., odst. 1 a 3 Stanov Společnosti

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 4. prosince 2017 od 13.00 hodin v sídle Společnosti

(dále jen "valná hromada").

Pořad jednání:

1. Zahájení.

2. Kontrola usnášeníschopnosti.

3. Volba orgánů valné hromady.

4. Schválení účetní závěrky za účetní období 1.7.2015 - 30.6.2016.

5. Závěr.

Přílohou této pozvánky je účetní závěrka za období 1.7.2015-30.6.2016.

Současně je tato pozvánka, včetně účetní závěrky za období 1.7.2015-30.6.2016, zveřejněna na webových stránkách Společnosti na adrese www.servisfve.cz. Akcionáři jsou oprávněni vyjádřit se k pořadu valné hromady do 30.11.2017.

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena v 12.45 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se při registraci prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby předloží rovněž výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku znějící na zastupovanou právnickou osobu, případně jinou veřejnou listinu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady předložit písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení, zdůvodnění a podmínky rozhodování nebo hlasování

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodne o schválení/ neschválení účetní závěrky za účetní období 1.7.2015-30.6.2016: "Schvaluje se účetní závěrka za účetní období 1.7.2015-30.6.2016".

Zdůvodnění:

V průběhu října 2017 byl dokončen audit pro daňové přiznání Společnosti za rok 2016, resp. účetní období 1.7.2015-30.6.2016. Na základě doporučení auditorky Společnost provedla zaúčtování opravných položek k rizikovým aktivům ve výši 31mio Kč. Z tohoto důvodu se Společnost dostala do ztráty. Daňové přiznání bylo podáno k 30.3.2017. Následně po auditu z 31.10.2017 Společnost podala opravného daňové přiznání.

V Praze, dne 20.11.2017

Ing. Petr Ondřej

statutární ředitel

Servis FVE a.s.